Misja i cele

Nie pytaj czego potrzebuje świat. Zapytaj, co sprawia, iż czujesz, że żyjesz? I zrób to. Ponieważ świat potrzebuje ludzi, którzy czują, że żyją.

Harold Whitman

NASZA MISJA:
Kształtowanie empatycznej postawy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniających potrzeby wszystkich stron.

CELE STRATEGICZNE:

 • Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Non-Violent Communication, w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga, jako metody komunikacji i filozofii życia.
 • Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są  mediacja metodą Prozumienia bez Przemocy i Kręgi Naprawcze.
 • Propagowanie idei sprawiedliwości Naprawczej,  tj. Kręgów Naprawczych (ang. Restorative Circles) jako metody rozwiązywania sporów, mogącej stać się alternatywą dla systemu sprawiedliwości karnej.
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
 • Stwarzanie przestrzeni promujących życie bez przemocy i  pokojowe metody rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się.

CELE TAKTYCZNE:

 • Edukacja społeczeństwa w zakresie konstruktywnych metod  komunikacji interpersonalnej i poszanowania odrębnych wartości w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy.
 • Kształcenie kadry pedagogicznej i uczniów  w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Wsparcie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie rozwoju komunikacji empatycznej, mediacji w oparciu o NVC i Kręgów Naprawczych.
 • Wsparcie i pomoc osobom wykluczonym społecznie.
 • Uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkie formy przemocy, w tym przemoc fizyczną i psychiczną.
 • Wspieranie kontaktów międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Wywołanie zmiany świadomości społecznej odnośnie sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Budowanie zaplecza merytorycznego poprzez wspieranie trenerów i mediatorów.

CELE OPERACYJNE:

 1. Wdrożenie modelu komunikacj i mediacjii w oparciu o NVC:
  w  polskim systemie edukacji, na poszczególnych etapach kształcenia, tzn:

  • w placówkach przedszkolnych
  • w szkołach podstawowych
  • w gimnazjach
  • w szkołach ponadgimnazjalnych
  • w szkolnictwie wyższym: chciałybyśmy wprowadzić przedmiot NVC na Wydziale Psychologii, Pedagogiki, Resocjalizacji, Psychiatrii, Medycyny, Pielęgniarstwa

  w instytucjach wspierających  dzieci w trudnej sytuacji życiowej, takich jak:

  • ośrodki adopcyjne
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne
  • rodziny zastępcze z województwa pomorskiego, w tym rodzinne domy dziecka
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym Domy Dziecka
  • pogotowia opiekuńcze (interwencyjna placówka opiekuńczo wychowawcza systemu pieczy zastępczej)
  • zakłady poprawcze
  • Policyjne izby dziecka
 2. Wypracowanie modelu komunikacji i mediacji w oparciu o NVC do szkół i placówek w porozumieniu z innymi partnerskimi organizacjami działającymi w obszarze NVC.
 3. Lobbowanie wśród przedstawicieli władz i systemu Edukacji na rzecz wdrażania/stosowania NVC w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Promowanie społecznie zaangażowanego biznesu.
 5. Rozwijanie przedsiębiorczości oraz integracji i reintegracji  zawodowej i życiowej poprzez założenie modelowej firmy społecznej.
 6. Działania na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności     mediatorów i trenerów NVC oraz ich rozwoju etycznego.