Kręgi Naprawcze

Kręgi naprawcze (ang. Restoritives Circles) to metoda rozwiązywania konfliktów obejmująca całe społeczności (wspólnoty osób, zespoły, rodziny). Jest to proces, w którym wysłuchane i uwzględnione zostają wszystkie osoby z lokalnej społeczności, których konflikt pośrednio lub bezpośrednio dotyczy. Autorem metody jest Dominic Barter, certyfikowany trener NVC, który stworzył metodę łącząc ideę sprawiedliwości naprawczej z modelem komunikacji Porozumienie Bez Przemocy.

Kręgi naprawcze to seria spotkań naprawczych, które prowadzi facylitator. Na spotkania zapraszane są wszystkie osoby zaangażowane w konflikt. Uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne. W czasie ich trwania każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym. Sprzyja to wzajemnemu zrozumieniu, wzięciu odpowiedzialności za swoje działanie oraz konstruktywnemu rozwiązaniu konfliktu, ponieważ potrzeby wszystkich uczestników zostają nazwane i uwzględnione. Efektem końcowym spotkań jest wypracowanie wspólnego rozwiązania danego problemu, czy określenie zadośćuczynienia akceptowalnego przez wszystkich uczestników kręgów.

Proces kręgów naprawczych składa się z trzech etapów:

  1. Kręgu otwierającego (przygotowującego facylitatora i pozostałych członków kręgu do uczestnictwa w Kręgu)
  2. Kręgu wspólnego (główne spotkanie wszystkich zainteresowanych stron)
  3. Kręgu zamykającego/ewaluacji, na którym omawiane są efekty realizacji ustalonych wcześniej działań

Proces dialogowy w Kręgach jest zgodny z metodą Porozumienia bez Przemocy, a sednem kręgów otwarcia jest empatia. Kręgi Naprawcze jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów jest szczególnie polecany w społecznościach szkolnych.

W ramach Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy, które organizuje nasza Fundacja można odbyć dwudniowe szkolenie z Wprowadzenia do Kręgów Naprawczych.

Zobacz również: Grupa ćwicząca Kręgi Naprawcze