Nota informacyjna

NOTA INFORMACYJNA

Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych* (RODO) i jest przekazywana Uczestnikom warsztatów lub szkoleń organizowanych przez Fundację Gdańska Strefa Porozumienia, podczas pozyskiwania ich danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia, dalej: Fundacja lub Administrator.

Dane kontaktowe Administratora:

Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia
Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
adres email: kontakt@strefapbp.pl

CELE, W JAKICH SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE:

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
 4. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 5. dochodzenia roszczeń,
 6. marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności,
 7. wysyłania informacji handlowych,
 8. profilowania, w celu jak najlepszego dostosowania oferty warsztatów lub szkoleń,
 9. prowadzenia analiz na potrzeby działalności prowadzonej przez Fundację.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1. zgoda Uczestnika warsztatów lub szkoleń, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail dla potrzeb:

 • zawarcia i wykonania umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację,
 • dochodzenia roszczeń,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności,
 • dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną,

2. zawarcie i wykonanie umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację,

3. wypełnienie obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,

4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,

5. wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym,

6. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację, przy czym dotyczy to:

 • marketingu bezpośredniego Fundacji i jej działalności,
 • wysyłania informacji handlowych,
 • dochodzenia roszczeń,
 • profilowania celem jak najlepszego dostosowania oferty warsztatów lub szkoleń,
 • prowadzenia analiz na potrzeby działalności prowadzonej przez Fundację.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane:

1. przed zawarciem umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,

2. przez czas niezbędny dla:

 • wypełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Fundacji,
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby,
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji,

3. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

4. do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim jej udzielono, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 W dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą może wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie jej danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na zgodzie sprzed jej wycofania.

Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Fundacji nie wolno już przetwarzać  danych do takich celów.  Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Fundacji nie wolno już przetwarzać tych danych chyba, że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych  przez Fundację lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem takiej umowy, ani nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, lub ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. żądania dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Fundacji danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty biorące udział w organizacji lub prowadzeniu warsztatów lub szkoleń przez Fundację, podmioty prowadzące obsługę księgową, podatkową, prawną Fundacji, doradcy biznesowi, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, informatyczne lub techniczne na rzecz Fundacji, podmioty prowadzące windykację należności dla Fundacji, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, podmioty świadczące usługi druku lub archiwizacji dla Fundacji, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi badania opinii publicznej dla Fundacji, agencje reklamowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na Uczestnika obowiązek podania swoich danych dla celów zawarcia i wykonania umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez Fundację. Odmowa podania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach, lub jej zmiany. Zakres danych określa formularz umowy o udział w warsztatach lub szkoleniach stosowany przez Fundację. Fundacja nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących prawach, można otrzymać kontaktując się z Fundacją pod numerem telefonu 501 785 806 oraz w siedzibie i na stronie internetowej Fundacji www.strefapbp.pl